VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

VEIKLOS SRITYS

          Tarnyba, įgyvendindama savo funkcijas, atlieka išorės auditą, kuris yra dviejų rūšių – finansinis (teisėtumo) ir veiklos auditas.

     Finansinio (teisėtumo) audito tikslas – įvertinti, ar audituojamo subjekto metiniuose (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose nėra reikšmingų iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai ir jie naudojami įstatymų nustatytiems tikslams. Auditoriai, atlikę finansinį auditą, pareiškia nepriklausomą nuomonę apie audituoto subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą.

    Veiklos auditu siekiama įvertinti, ar audituojamas subjektas vadovaujasi ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais, ar savivaldybės lėšos ir turtas naudojamas taupiai ir racionaliai. Kiekvienas išorės veiklos auditas baigiamas išvadomis ir rekomendacijomis, kuriose auditoriai nurodo, kaip audituojamas subjektas galėtų tobulinti savo veiklą.

          Vykdydama savo įgaliojimus, Tarnyba gali atlikti auditus:

          savivaldybės administracijoje;

       savivaldybės administravimo subjektuose – savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kituose subjektuose, kurie atlieka administravimo funkcijas;

        savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, – savivaldybės įmonėse, veikiančiose pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso savivaldybei, ir įmonėse, kuriose savivaldybės gali paskirti daugiau kaip pusę įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros tarnybos narių.

       Tarnyba taip pat teikia išvadas, reikalingas savivaldybės tarybos sprendimams priimti.

Papildoma informacija