Apie audito ir kontrolės tarnybą
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO


2014 m. kovo 5 d. Nr. 1-1702
Vilnius


    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 1-2070  patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 51 straipsnio 4 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

   1. Patvirtinti Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus (pridedama).

   2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. 1-855 „Dėl Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų tvirtinimo“.   Artūras Zuokas

Papildoma informacija