2019 metų IV ketvirtyje buvo vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas.

2019 metų IV ketv. baigti auditai (patikrinimai):

1. Savivaldybės biudžetinių įstaigų skolų atitikimo teisės aktų reikalavimam vertinimas, veikos audito tikslas: įvertinti, ar beviltiškos skolos Savivaldybės biudžetinėse įstaigose pripažįstamos ir nurašomos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, ar Savivaldybėje yra nustatyta tvarka, ar jos reikalavimų laikomasi pripažįstant ir nurašant beviltiškas skolas Savivaldybės biudžetinėse įstaigose (audito rezultatai įforminti audito ataskaita su pateiktomis rekomendacijomis).

2. Statybų leidimų išdavimo patikrinimas, kurio tikslas: patikrinti ar statybos leidimai išduodami pagal teisės aktų reikalavimus (patikrinimo rezultatai įforminti ataskaita su pateiktomis rekomendacijomis.

3. Išvados dėl pateikto koncesijos sutarties "Daugiafunkcis sveikatinimo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas" projekto parengimas ir pateikimas.

4. Parengtas Tarnybos 2020 metų veiklos planas.

Šiuo metu atliekami auditai:

1 Vilniaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos auditas. Audito tikslai: įvertinti, ar savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo kryptys sudaro galimybes spręsti šio turto valdymo problemas, o turtas naudojamas siekiant tenkinti visuomenės interesus.

2.Savivaldybės 2019 m. turto, įskaitant lėšas, ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas, kurio tikslai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo; atlikti Vilniaus miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo; atlikti Vilniaus miesto savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įskaitymų nustatytiems tikslams per 2019 metus auditą.

3.Teisėtumo auditas Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės biudžetinėse įstaigose (302 subjektai), kurio tikslai: įvertinti, ar faktiškai atliekamos inventorizacijos, ar jos atliekamos pagal nustatytą tvarką, ar teisingai įformintos, stebėtojo teisėmis sudalyvauti biudžetinių įstaigų atliekamose inventorizacijose.

4. Veiklos auditas UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, kurio tikslai – įvertinti, ar efektyviai organizuojama įmonės veikla, įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus.

5. Tarnyboje nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus. Rengiama Tarnybos teiktų rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita.

Papildoma informacija