2020 metų IV ketvirtį baigti veiklos plane numatyti darbai:

  1. Veiklos auditas, kurio tikslas – įvertinti, ar efektyviai organizuojama UAB „Vilniaus vandenys“ veikla, įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus. Audito rezultatai įforminti audito ataskaita (2020 m. lapkričio 9 d.  Nr. R-05-9).
  2. Veiklos auditas, kurio tikslas - įvertinti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes. Audito rezultatai įforminti audito ataskaita (2020 m. lapkričio 11 d. Nr. R-05-10).
  3. Teisėtumo auditas, kurio tikslas -  patikrinti lėšų panaudojimą projektui "VšĮ Centro poliklinikos pastato, Pylimo g. 3, Vilniuje statyba ir įrengimas". Įforminta 2020 m. gruodžio 15 d. pažyma Nr. R-05-11.
  4. Teisėtumo auditas kurio tikslas - patikrinti lėšų panaudojimą projektui "VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko, Antakalnio g. 57, Vilniuje, statyba ir įrengimas". Rezultatai įforminti 2020 m. gruodžio 15 d. pažyma Nr. R-05-12.
  5. Teisėtumo auditas VšĮ „Go Vilnius“ kurio tikslas įvertinti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo atitikimą teisės aktų reikalavimams. Audito rezultatai įforminti audito ataskaita (2020 m. gruodžio 22 d. Nr. R-05-13)
  6. Parengta išvada garantijai suteikti kurios tikslas - dėl Vilniaus miesto savivaldybės galimybių suteikti garantiją UAB "Vilniaus vandenys" paskolai gauti Vilniaus miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros plėtros ir atnaujinimo projektui įgyvendinti. ( 2020 m. lapkričio 9 d. R-11-5).
  7. Nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

2021 metų atliekami veiklos plane numatyti darbai

       1. Pradėtas Savivaldybės 2020 m. turto, įskaitant lėšas, ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas, kurio tikslai:

  • atlikti Savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo;
  • atlikti Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo;
  • atlikti Savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2020 metus auditą.

           2. Teisėtumo auditas kurio tikslas - patikrinti maitinimo organizavimą Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose (apie 130 įstaigų).

         3. Teisėtumo auditas kurio tikslas - patikrinti maitinimo organizavimą Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose (apie 110 įstaigų). 

          4. Atliekamas Vilniaus miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto projekto vertinimas.

 

 

 

 

 

 

Papildoma informacija